Хүүхдийн эрхийн зөрчлийн талаарх мэдээллийг мэдсэн даруйдаа мэргэжлийн байгууллагад мэдээлэх нь иргэн таны үүрэг

newslifemn 2023-09-25

Хүүхдийн эрхийн зөрчлийн талаарх мэдээллийг мэдсэн даруйдаа олон нийтэд түгээх бус мэргэжлийн байгууллагад мэдээлэх нь иргэн таны үүрэг.
Хүүхдийн эрхийн тухай хуулиас
18.1.Хүүхдийн эрхийг хангах талаар иргэн, хуулийн этгээд дараахь үүрэг хүлээнэ:
18.1.1.хүүхдийн эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдээлэх;