Хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгч хэн бүхэн хүүхдийн амьдрах орчныг аюулгүй байлгах, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх үүрэгтэй

newslifemn 2023-11-6

Хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгч хэн бүхэн хүүхдийн амьдрах орчныг аюулгүй байлгах, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх үүрэгтэй.

“Хамтдаа шалгая, хамгаалъя” аяны хүрээнд эцэг, эх, асран хамгаалагч, байгууллага, аж ахуй нэгжүүд дараах QR кодыг уншуулан өөрсдийн амьдарч орчин, оршин суугаа газрынхаа аюулгүй байдлын үнэлгээг хийгээрэй.