Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 10.3 хувиар буурчээ

newslifemn 2023-08-11

Монгол Улсын хэмжээнд 2023 оны эхний 7 сард бүртгэгдсэн 22032 хэргийг Эрүүгийн хуулийн бүлгээр нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан авч үзвэл:
• Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 9.6 %-иар
• Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 10.3 %-иар
• Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 10.8 %-иар
• Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 3.6 %-иар тус тус буурсан байна.